Thursday, December 22, 2005

ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد
امروز روز اول دیماه است
من راز فصلها را می دانم
من حرف لحظه ها را می فهمم
نجات دهنده در گور خفته است

0 Comments:

Post a Comment

<< Home