Sunday, December 25, 2005

امروز صبح وقتی چشمامو باز کردم اونقدر سردم بود که دلم نمی خواست از زیر لحاف بیرون بیام. به زحمت خودمو کنار پنجره رسوندم. همه کوهها پر برف بود. یاد پارسال افتادم که واسه اولین بار رفتم اسکی. چقدر خوردم زمین. چه هیجانی داشتم.امسال حتما دیگه باید یاد بگیرم. نور چشمامو اذیت می کنه. ای بابا! یادم رفته بود که عینکمو گم کردم

0 Comments:

Post a Comment

<< Home