Saturday, June 17, 2006

ای کاش درد تو جان مرا نیز می خورد