Wednesday, June 13, 2007

چه انتطاری از من داری؟ می دونی که من شکستنی نيستم

به اسباب بازیهات نگاه کن. همشون همونجورین که تو می خوای. یکی شکر می کنه یکی ناشکری. تو هم همینو می خوای